فاطمه گودرزی تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

فاطمه گودرزی