داریوش فرضیایی  مجری کودک و نوجوان برای روز طبیعت پستی را منتشر کرد و نوشت: 

"سیزدتون بدر،،،،،دشمنانتون در به در
رفقاتون گل به سر،،،،،گرفتاریاتون زود بدر
خوشیهاتون هزار برابر
انشاا... ارزوهای سیزده بدر تون، امسال براورده شود"

داریوش فرضیایی