علی شادمان تولد نوید محمدزاده را این گونه تبریک گفت:

علی شادمان