شهرزاد کمال زاده تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت:
کوتاه بود اما به یادگار بمونه از بهار ۱۴۰۰ در کاشان و مردم مهربونش

سیزدتون‌به در ☘️