سپیده خداوردی تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

سپیده خداوردی