پوریا پورسرخ تصویر زیر را در صفحه رسمی خود استوری کرد.

پوریا پورسرخ