مرجانه گلچین تصویر زیر ا در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت:

تاریکى نمی‌تواند تاریکى را از بین ببرد. تنها روشنایى قادر است این‌ کار را انجام دهد.

نفرت نمی‌تواند نفرت را ازبین ببرد. تنها عشق می‌تواند این کار را بکند.

 

مرجانه گلچین