فلور نظری تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

فلور نظری