غزال نظر که این شب ها در سریال احضار بازی میکند، در پستش نوشت:

زندگی میگذرد
و هرکس سهمی از عمر دارد
تا آنجا که از دست برآید باید چنان زندگی کرد که تلخ نباشد
و برای دیگران هم تلخی نیاورد
که زندگی همه اش شوخی است ...

احمد محمود

غزال نظر