مجید نوروزی  تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

مجید نوروزی