مریم معصومی  تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

مریم معصومی