علی ضیا  مجری تلویزیون آیه‌ای از سوره طه را در استوری خود منتشر کرد.

علی ضیا