عکسی که مانی نوری از زمان کودکی و حالش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است. 

مانی نوری