غزال نظر   تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت:

....هیچ وقت رهات نمیکنم رها ...

کاراکتری که برای همیشه در قلبم حک شد 

 

غزال نظر