مریم معصومی با انتشار این پست نوشت:

نگاهت میکنم خاموش و
خاموشی زبان دارد ...

مریم معصومی