عکسی که فاطمه هاشمی از یکی از پاساژهای تهران در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. 

فاطمه هاشمی