سحر دولتشاهی ، بازیگر سینما و تئاتر عکسی منتشر کرد و نوشت:

به جان دوست که غم پرده بر شما ندرد
گر اعتماد بر الطاف کارساز کنید

سحر دولتشاهی