عموپورنگ (داریوش فرضیایی) تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

 

عموپورنگ