منوچهر هادی با انتشار این عکس نوشت: همراه با اسداله یکتا ی نازنین هفتادوچهارساله.
خداروشکر که سالم و سلامت هستی

اسدالله یکتا