عکسی که محمد اصفهانی از خانواده اش در صفحه اینستاگرام منتشر کرده است.

محمد اصفهانی