نسرین مقانلو این عکس را در صفحه خود منتشر کرد.

نسرین مقانلو