مریم امیرجلالی با انتشار این عکس نوشت:

ازوقتی‌" فردا" رایاد گرفتیم

همه چیز‌راگذاشتیم‌ برای فردا

ازداشته‌های امرور‌لذت نبردیم

وگذاشتیم برای‌روزمبادا......

شاید‌باید‌اینگونه‌فردارامعنی کنیم‌:

فردا‌روزیست که‌داشنته‌های‌امروزت

را نداری

پس امروزت‌رازندگی‌‌‌کن

 مریم امیرجلالی