شاهرخ استخری با انتشار این عکس نوشت:

خدایا ازت ممنونم برای این دو تا هدیه‌ی قشنگ

روز دختر مبارک

شاهرخ