علی علیپور این عکس ها را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

uCPlpV0WW7Un

E2417200.png