مهراوه شریفی نیا تصویر زیر را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

 

مهراوه شریفی نیا