بابک جهانبخش  تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

 

بابک جهانبخش