فلور نظری  تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت:

 ریتم زندگی ات را کندتر کن!

شتابزدگی، تو را از تماشای زندگی باز می دارد و لذت درک اکنون را از دست می دهی.

آهسته و آگاه راه برو!

آهسته و شمرده صحبت کن!

آهسته و نظاره گر غذا بخور!

هر لقمه باید جویده شود و طعمش چشیده شود.

نسیم و گل و آفتاب را حس کن،

لمس کن، بو کن..

به ماه نگاه کن و همچون برکه ای ساکت، نظاره گر باش؛ آنگاه ماه با زیبایی بسیار در تو منعکس خواهد شد.

 

فلور نظری