روشنک گرامی با انتشار این عکس نوشت:

این دختر ماسک ندارد 

ماسک بزنیم. اگر مریضیم سر کار و بیرون نریم. ماسک زیر دماغ نه.زرنگ بازى و تقلب نه. ایشالله همیشه سلامت باشی

دخترک بدون ماسک روشنک گرامی /عکس