مه لقا باقری  تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود  منتشر کرد.

 

وجود سرشار از نور مه لقا باقری /عکس