حامد بهداد با انتشار این عکس نوشت:

و قسمت آخر. متشکرم از شهرام شاه حسینى و محمد شایسته عزیز و همینطور دیگر دوستان دست اندرکار.

حامد بهداد