جنابخان تصویر زیر را در کنار گلاره عباسی  در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد.

 

گلاره عباسی از دست جنابخان یریجه گرفت /عکس