علی اوجی  بازیگر سینما و تلویزیون تصویری از خودش در حال خندیدن را منتشر کرد و جمله‌ای قابل تامل را برای مخاطبانش نوشت.

" به خاطر داشته باش

دست نیافتن به

آنچه میجویی،

گاه اقبالی بزرگ است...

خنده های الکی

عکس از مرتضی فاطمی "

علی اوجی