امیرعلی دانایی  تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد و نوشت:

سکوت فریادیست سرشار از حکمت .

فریاد خاموش یعنی پرهیز از قضاوت و پیش داوری .

سکوت فریاد درونی است برای تغییر مسیر ذهن و

پاک کردن ویروس های مرئی و نامرئی حاکم بر رفتار و افکار .

در سکوت بمانید زیرا صدای خدا را تنها در

زمانی می توان در دل شنید که زبان ساکت بماند .

.

فریاد خاموش امیرعلی دانایی /عکس