شهرزاد کمال زاده  تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد و نوشت:

 دو دسته از انسان ها هستند که به شما می گویند نمی توانید کاری را انجام دهید ، این افراد یا از تلاش شما می ترسند یا از موفقیت شما وحشت دارند "

پست قابل تامل شهرزاد کمال زاده /عکس