پست احساسی شقایق دهقان برای مرحوم آزاده نامداری /عکس

شقایق دهقان  تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد و نوشت:
ما دو پیراهن بودیم
بر یک بند…
یکی را باد برد،
دیگری را
باران هر روز خیس می کند…

 

پست احساسی شقایق دهقان برای مرحوم آزاده نامداری /عکس