شاهرخ استخری  تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد و نوشت:

یه جوری دندوناشو به هم فشار داده انگار اون قراره منو بخوره

شباهت ویژه نبات به شاهرخ استخری /عکس