شقایق دهقان با انتشار این عکس نوشت:«ما دو پیراهن بودیم

یکی را باد برد،

دیگری را

باران هر روز خیس می کند…

_داره پاییز می شه آزی...»

دلتنگی شقایق دهقان برای رفیق درگذشته اش / عکس