یاسمن شاه حسینی (همسر پدرام کریمی) با انتشار این عکس نوشت:

‌هیچوقت باور اینکه اتفاقای خوب 

در راه هستند

را کنار نگذارید

چون معجزه ها 

هر روز اتفاق می افتند

پست جدید همسر پدرام کریمی /عکس