احسان کرمی تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد. احسان کرمی در توضیح این عکس نوشت:

آقاى مهرآوران نازنین هم از بین ما رفت

قدیمى ترهاى تئاتر میگن:

وقتى عزت در جوانى پاش به تئاتر تهران باز شد سر وصدایى بلند شد که جوون خوش صورتى اومده با صدایى خوش که هم خوب بازى میکنه و هم خوب میخونه…

باز هم چى میشه گفت جز جمله هاى کلیشه اى این دوسال اخیر…؟

(حیف…لعنت به کرونا و لعنت و لعنت و لعنت به…)

دلم سوخت…خیلى

حیف از اونهمه مهربانى و هنر…

به غایت مهرآور و مهربان بود و در مهر ماه هم از جهان رفت.روانش شاد،