ملیکا شریفی نیا یکی از بازیگران خوب ایرانی است. ملیکا شریفی نیا باانتشار عکسی در اینستاگرام خود تولد مادرش را تبریک گفت.

 

عکس بی حجاب ملیکا شریفی نیا از مادرش که در اینستاگرام قرار داد