به گزارش افکارنیوز،

مریم امیرجلالی با انتشار این عکس نوشت:

چقدرسخت است انسان بودن....!!! گاهی ازدوست داشتنهایم احساس پرواز میکنم.

گاهی ازدلتنگی هایم احساس مچالگی وگاهی ازانسان بودنم احساس‌خستگی میکنم

یک لحظه خنده، یک لحظه اشگ

یک لحظه لبریزازحس دوست داشتن ویک لحظه حس نفرت

لحظه ای دیگرحس تنهائی محض

چقدرسخت است انسان بودن..!!

شماراقسم مواظب حال هم باشید

بگذارید حال دل همه خوب باشد.

مریم امیرجلالی