به گزارش افکارنیوز،

نجمه جودکی نوشت: من سالها تلاش کردم..

و همین نامزدی برای من در جشن معتبر حافظ بسیار ارزشمنده..

اما رای شما انگیزه جذابی برای ادامه ای با کیفیت خواهد بود

با آرزوی موفقیت برای سایر همکاران گرانقدرم.

 

نجمه جودکی