افسانه بایگان با انتشار این عکس نوشت:

مرغکم نازک‌من،پر و بالت مشکن/#راه بیرون شدنی نیست هنوز/تاجکت خونین است #دل ما را خستی/گوشه این #قفس ‌ِ تنگ هنوز/همه #وسعت #پرواز تو است/ساز کن نای گلویت تو به آوازی خوش/قصه #نی که چسان از#نیستان ازل ببریدند/دلک مردم این #خارستان گرم کن از #دم عیسایی خود/کز #نفیر ت زن و مرد /#عشق از سر گیرند/#یاد آن ایامی که نبودند و نبود/تب هجران و غم #یار و #ستم های سترگ

#دلنوشته چهاردهم از #مرداد ۹۸ #یک #برگ #سفرنامه

 

افسانه بایگان