مژده لواسانی با انتشار این عکس نوشت: ستاره ى کوچکى

در کلمه اى بگذار

و به آسمانم روانه کن

بسیار تاریکم...#منوچهر_آتشى

تکمله:

خالى از عاطفه و خشم!

مژده لواسانی