به گزارش افکارنیوز،

 رزیتا غفاری با انتشار این عکس نوشت:
ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل
تو پس پرده چه دانی که که خوب است و که زشت

رزیتا غفاری