ملیکا شریفی نیا با انتشار این عکس نوشت:

ما و آرامشی

که یافت نمی‌‌شود !

ملیکا شریفی نیا