فاطمه محمدی با انتشار این عکس نوشت: بیاهمه ی دلمان را به پنجری فولادگره بزنیم...

خیره شویم به ایوان طلا وهمه ی درد دلمان را همینجا زمین بگذاریم ...

یادت هست!

گفتی نه غم می ماند ونه شادی!

این روزها

اگرچه چشم هایمان فقط تاریکی وسختی ودرد ورنج ها را می بینداما هنوز دلمان به این صحن وسرا گرم است...

ما روزهای سختتری راهم گذراندیم

دلم کمی سکوت میخواهد

دلم مهروگذشت می خواهد

برای خودم

برای شهرم

برای کشورم

وماهنوز

برآن عهدکه بستیم ...هستیم...

 

فاطمه محمدی