مژده لواسانی این استوری را خطاب به زینب ابوطالبی منتشر کرد.

 

لواسانی