به گزارش افکارنیوز،

همسر شاهرخ استخری با انتشار این عکس نوشت: این عکس بمونه به یادگار بعد از روزها .

براى رفع دلتنگى .

براى دوست دارم گفتن .

براى قدردانى از شما .

براى اینکه همیشه پیش هم بمونیم .

براى اینکه خدا هوامونو داشته باشه .

براى تمام عشقى که تو دنیا هست و ما اینجا قرار کلیشو داشته باشیم ، چون بهش نیاز داریم .

براى احترامى که براى تک تکتون قائلم با تمام تفاوتها و سلیقه ها .

براى شما .. با عشق  از طرف ما.

دوستون داریم ... مرسى که انقدر خفنین ،کلمه ى دیگه یافت نشد

شاهرخ استخری