به گزارش افکارنیوز،

پریچهر قنبری با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - ازصبح صد دفعه نوشتمو پاک کردم، هى تو گوشیم گشتم براى یه عکسى که خودتم دوست داشته باشى بذارم ولى موندم چه جورى بگم چقدر برام عزیزى، چقدر حال خوبت برام مهمه، چه جورى بگم بهت مرسى که اینقدر رفیقى و همراهى.....

خودت میدونى که عزیزدلى

تولدت مبارکِ من

 

پریچهر قنبری